Law & Economics kutatási projekt – Alapjogokért Központ Blog
Skip to content →

Law & Economics kutatási projekt

Az Alapjogokért Központ az elmúlt időszakban indította el a „Law and Economics” tudományterületet kutató projektjét a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával. A jog és közgazdaságtan, mint önálló tudományterület az angolszász világban rendelkezik komoly hagyományokkal, Európában, illetve azon belül Magyarországon mindezidáig azonban nem vált a “mainstream” tudományos gondolkodás szerves részévé. Éppen ezért a kutatási projekt, illetve az ennek keretében íródó tanulmánykötet célja, hogy hazánkban is meghonosodjon a neoklasszikus közgazdaságtantól eltérő gondolkodásmód ezen válfaja. Az említett terület mára egyre inkább interdiszciplináris tudománnyá vált, amely a közgazdaságtan módszertanának alkalmazását jelenti a jog intézményeire, ezen belül is az egyes jogintézmények hatékonyságának vizsgálatára, valamint ezek létrejöttének közgazdasági szemléletű elemzésére vonatkozóan. A projekt keretében a Központ a fenti gondolkodásmódot, annak is egy irracionálisan-emocionálisan döntő emberképet feltételező leágazását „házasítja” az ún. „constitutional economics” szemléletével és ezzel az alappal részleteiben kutatja fel és értelmezi a hazai joganyag egyes kiválasztott részterületeit.

A kutatási projekt bemutatása céljából jött létre a Központ által működtetett blogoldal, annak érdekében, hogy a tanulmánykötet részét képező, tudományos igénnyel elkészített írásokról rövid, közérthető, blogposzt-formában íródott összefoglalókkal tegyük a nyilvánosság számára elérhetővé kutatási tevékenységünk alapját képező dolgozatokat.

Általános bevezető

Jelen kutatási projekt hazánkban először valósított meg olyan kutatásokat, amelyek a jogi és politikai döntéshozatal elemzésére hagyományosan alkalmazott racionális döntéselméleten túlmutató, újfajta módszertannal közelítenek meg összetett társadalmi kérdéseket. A (neo)klasszikus feltevéseken alapuló következtetések hiányosságainak empirikus belátását követően az észlelt eltéréseket alapvetően döntéselméleti és viselkedéstudományi kutatások alapján kívánják megmagyarázni. A jog viselkedési közgazdaságtani elemzése (behavioral law and economics) mint módszer segítségével nem csupán a vizsgált jelenségek pontosabb megértésére törekszenek, hanem sok esetben meglepően új megvilágításba helyezik az adott társadalmi jelenséget, és egyúttal árnyaltabb leírást adnak a mögöttük álló egyéni emberi döntésekről is.
A projekt kutatásaiban közös, hogy mernek elrugaszkodni a hazánkban eddig bevett, uralkodó felfogásoktól és beszédmódoktól. Olyan területekre is bemerészkednek a viselkedési közgazdaságtan módszereivel, illetve újszerű megközelítésmódjával, amely nemzetközi mércével is úttörővé teszi próbálkozásaikat. Ezekben az esetekben természetszerűleg többnyire nem arról van szó, hogy nagy ívű empirikus kutatások statisztikai kiértékelésével jutnának új, viselkedési alapú belátásokra, hanem arról, hogy a hagyományos, racionális felfogás hiányosságainak feltárása révén rámutatnak arra a területre, ahol a jövőbeni felmérések sikerrel hozhatnak újszerű és meglepő eredményeket. A legtöbb esetekben a gondolkodási mód átállásával vonnak le főleg elméleti következtetéseket, amelyek mögött vagy egyedi felmérések (mélyinterjúk), szakirodalmi eredmények, vagy a személyes tudományos intuíció áll valódi statisztikákon alapuló tömeges felmérések helyett. Ez azonban nem von le az elemzések tudományos értékéből, mert az argumentumok sokszínűsége pótolja a viselkedési paradigma módszertanának rigorózus keresztülvitelét. Már csak azért is, mert ez az engedmény lehetővé teszi számukra, hogy olyan társadalmi, pontosabban jogi jelenségeket is górcső alá vegyenek, amelyek kvantitatív eszközökkel nem vagy csak nagyon nehezen megközelíthetőek, vagy egyszerűen nem áll rendelkezésünkre megbízható felmérés, így elemzésükre is csak a jogi módszertan hagyományos keretein belül szokott sor kerülni. Ezekben az esetekben különösen frissnek hat a kutatások megközelítése, a gondolkodásmód másságán kívül annak is köszönhetően, hogy egyes tanulmányokban az új paradigma új tudományos nyelv kidolgozásával is együtt jár.

Published in Egyéb